ชุมชนหมู่ 5 บางแวก

Share Button

ชุมชนหมู่ 5 บางแวก ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 5 บางแวก มีประชากรชายจำนวน 241 คน และประชากรหญิงจำนวน 285 คน รวมเป็น 526 คน

ชุมชนหมู่ 5 บางแวก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนหมู่ 5 บางแวก มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 5 บางแวก

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 241 คน

ประชากรหญิง: 285 คน

ประชากรรวม: 526 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button