ชุมชนหมู่ 5 กระทุ่มราย

Share Button

ชุมชนหมู่ 5 กระทุ่มราย ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 5 กระทุ่มราย มีประชากรชายจำนวน 219 คน และประชากรหญิงจำนวน 239 คน รวมเป็น 458 คน

ชุมชนหมู่ 5 กระทุ่มราย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 101 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 71 หลัง ชุมชนหมู่ 5 กระทุ่มราย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 5 กระทุ่มราย

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: สังฆสันติสุข

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 219 คน

ประชากรหญิง: 239 คน

ประชากรรวม: 458 คน

จำนวนครัวเรือน: 101 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 71 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button