ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล

Share Button

ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน หนองแขม แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล มีประชากรชายจำนวน 174 คน และประชากรหญิงจำนวน 217 คน รวมเป็น 391 คน

ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 4 วัดศรีนวล

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: หนองแขม

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 174 คน

ประชากรหญิง: 217 คน

ประชากรรวม: 391 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button