ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก

Share Button

ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก มีประชากรชายจำนวน 266 คน และประชากรหญิงจำนวน 314 คน รวมเป็น 580 คน

ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 99 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 101 หลัง ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 4 ชาวบางแวก

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 266 คน

ประชากรหญิง: 314 คน

ประชากรรวม: 580 คน

จำนวนครัวเรือน: 99 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 101 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button