ชุมชนหมู่ 4 คลองสามประเวศ

Share Button

ชุมชนหมู่ 4 คลองสามประเวศ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนน  แขวง คลองสามประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 4 คลองสามประเวศ มีประชากรชายจำนวน 283 คน และประชากรหญิงจำนวน 364 คน รวมเป็น 647 คน

ชุมชนหมู่ 4 คลองสามประเวศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 155 หลัง ชุมชนหมู่ 4 คลองสามประเวศ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 4 คลองสามประเวศ

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4

ถนน: 

แขวง: คลองสามประเวศ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 283 คน

ประชากรหญิง: 364 คน

ประชากรรวม: 647 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 155 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button