ชุมชนหมู่ 3

Share Button

ชุมชนหมู่ 3 ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนน นิมิตใหม่ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 3 มีประชากรชายจำนวน 128 คน และประชากรหญิงจำนวน 123 คน รวมเป็น 251 คน

ชุมชนหมู่ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 63 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนหมู่ 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 3

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3

ถนน: นิมิตใหม่

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 128 คน

ประชากรหญิง: 123 คน

ประชากรรวม: 251 คน

จำนวนครัวเรือน: 63 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button