ชุมชนหมู่ 3 แสนแสบ

Share Button

ชุมชนหมู่ 3 แสนแสบ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 3 แสนแสบ มีประชากรชายจำนวน 635 คน และประชากรหญิงจำนวน 714 คน รวมเป็น 1,349 คน

ชุมชนหมู่ 3 แสนแสบ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 226 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 226 หลัง ชุมชนหมู่ 3 แสนแสบ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 3 แสนแสบ

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 635 คน

ประชากรหญิง: 714 คน

ประชากรรวม: 1,349 คน

จำนวนครัวเรือน: 226 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 226 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button