ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน เสรีไทย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 246 คน รวมเป็น 446 คน

ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 103 หลัง ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา

เขต: คันนายาว

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 246 คน

ประชากรรวม: 446 คน

จำนวนครัวเรือน: 103 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 103 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button