ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ

Share

ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3ซ.ราษฎร์บูรณะ 20 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ มีประชากรชายจำนวน 118 คน และประชากรหญิงจำนวน 144 คน รวมเป็น 262 คน

ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3ซ.ราษฎร์บูรณะ 20

ถนน: สุขสวัสดิ์

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 118 คน

ประชากรหญิง: 144 คน

ประชากรรวม: 262 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share