ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ถนน ไมตรีจิตร แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 321 คน และประชากรหญิงจำนวน 327 คน รวมเป็น 648 คน

ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 121 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 91 หลัง ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 14 พัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14

ถนน: ไมตรีจิตร

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 321 คน

ประชากรหญิง: 327 คน

ประชากรรวม: 648 คน

จำนวนครัวเรือน: 121 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 91 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button