ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง (เกาะดอน)

Share Button

ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง (เกาะดอน) ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่.11 ซ.รามคำแหง 118 ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง (เกาะดอน) มีประชากรชายจำนวน 418 คน และประชากรหญิงจำนวน 411 คน รวมเป็น 829 คน

ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง (เกาะดอน) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง (เกาะดอน) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง (เกาะดอน)

เขต: สะพานสูง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่.11 ซ.รามคำแหง 118

ถนน: รามคำแหง

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 418 คน

ประชากรหญิง: 411 คน

ประชากรรวม: 829 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button