ชุมชนหมู่หกก้าวหน้า

Share Button

ชุมชนหมู่หกก้าวหน้า ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน  แขวง คลองสิบสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่หกก้าวหน้า มีประชากรชายจำนวน 364 คน และประชากรหญิงจำนวน 375 คน รวมเป็น 739 คน

ชุมชนหมู่หกก้าวหน้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 138 หลัง ชุมชนหมู่หกก้าวหน้า มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่หกก้าวหน้า

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: 

แขวง: คลองสิบสอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 364 คน

ประชากรหญิง: 375 คน

ประชากรรวม: 739 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 138 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button