ชุมชนหมู่บ้าน 2521

Share Button

ชุมชนหมู่บ้าน 2521 ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน สวนผัก แขวง ฉิมพลี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้าน 2521 มีประชากรชายจำนวน 201 คน และประชากรหญิงจำนวน 260 คน รวมเป็น 461 คน

ชุมชนหมู่บ้าน 2521 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 112 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 103 หลัง ชุมชนหมู่บ้าน 2521 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้าน 2521

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: สวนผัก

แขวง: ฉิมพลี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 201 คน

ประชากรหญิง: 260 คน

ประชากรรวม: 461 คน

จำนวนครัวเรือน: 112 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 103 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button