ชุมชนหมู่บ้าน 1,3 แขวงบางพรม

Share Button

ชุมชนหมู่บ้าน 1,3 แขวงบางพรม ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1,3 ถนน วัดปากน้ำฝั่งเหนือ แขวง บางพรม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้าน 1,3 แขวงบางพรม มีประชากรชายจำนวน 369 คน และประชากรหญิงจำนวน 738 คน รวมเป็น 1,107 คน

ชุมชนหมู่บ้าน 1,3 แขวงบางพรม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 255 หลัง ชุมชนหมู่บ้าน 1,3 แขวงบางพรม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้าน 1,3 แขวงบางพรม

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1,3

ถนน: วัดปากน้ำฝั่งเหนือ

แขวง: บางพรม

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 369 คน

ประชากรหญิง: 738 คน

ประชากรรวม: 1,107 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 255 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button