ชุมชนหมู่บ้าน ป.สุวิมล

Share Button

ชุมชนหมู่บ้าน ป.สุวิมล ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้าน ป.สุวิมล มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 204 คน รวมเป็น 394 คน

ชุมชนหมู่บ้าน ป.สุวิมล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนหมู่บ้าน ป.สุวิมล มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้าน ป.สุวิมล

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 204 คน

ประชากรรวม: 394 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button