ชุมชนหมู่บ้าน บก. ทหารสูงสุด

Share Button

ชุมชนหมู่บ้าน บก. ทหารสูงสุด ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เปรมฤทัย 1ม.14 ถนน เปรมฤทัย แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้าน บก. ทหารสูงสุด มีประชากรชายจำนวน 577 คน และประชากรหญิงจำนวน 797 คน รวมเป็น 1,374 คน

ชุมชนหมู่บ้าน บก. ทหารสูงสุด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 458 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 416 หลัง ชุมชนหมู่บ้าน บก. ทหารสูงสุด มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้าน บก. ทหารสูงสุด

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เปรมฤทัย 1ม.14

ถนน: เปรมฤทัย

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 577 คน

ประชากรหญิง: 797 คน

ประชากรรวม: 1,374 คน

จำนวนครัวเรือน: 458 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 416 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button