ชุมชนหมู่บ้าน ทอส.10

Share Button

ชุมชนหมู่บ้าน ทอส.10 ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.นภาศิริ ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้าน ทอส.10 มีประชากรชายจำนวน 71 คน และประชากรหญิงจำนวน 80 คน รวมเป็น 151 คน

ชุมชนหมู่บ้าน ทอส.10 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 42 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 32 หลัง ชุมชนหมู่บ้าน ทอส.10 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้าน ทอส.10

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.นภาศิริ

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 71 คน

ประชากรหญิง: 80 คน

ประชากรรวม: 151 คน

จำนวนครัวเรือน: 42 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 32 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button