ชุมชนหมู่บ้าน กฟภ.นิเวศน์ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้าน กฟภ.นิเวศน์ 2 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ติดคลองประปา ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้าน กฟภ.นิเวศน์ 2 มีประชากรชายจำนวน 371 คน และประชากรหญิงจำนวน 457 คน รวมเป็น 828 คน

ชุมชนหมู่บ้าน กฟภ.นิเวศน์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 219 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 216 หลัง ชุมชนหมู่บ้าน กฟภ.นิเวศน์ 2 มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้าน กฟภ.นิเวศน์ 2

เขต: หลักสี่

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ติดคลองประปา

ถนน: ประชาชื่น

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 371 คน

ประชากรหญิง: 457 คน

ประชากรรวม: 828 คน

จำนวนครัวเรือน: 219 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 216 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button