ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บางนาตราด กม.4 ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ มีประชากรชายจำนวน 1,630 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,210 คน รวมเป็น 3,840 คน

ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 960 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 870 หลัง ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์ มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านไพโรจน์

เขต: บางนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: บางนาตราด กม.4

ถนน: บางนา-ตราด

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,630 คน

ประชากรหญิง: 2,210 คน

ประชากรรวม: 3,840 คน

จำนวนครัวเรือน: 960 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 870 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button