ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2544

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ ถนน ประชาชื่น แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ มีประชากรชายจำนวน 432 คน และประชากรหญิงจำนวน 318 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศ

เขต: จตุจักร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2544

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์

ถนน: ประชาชื่น

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 432 คน

ประชากรหญิง: 318 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 220 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button