ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2 มีประชากรชายจำนวน 429 คน และประชากรหญิงจำนวน 479 คน รวมเป็น 908 คน

ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 210 หลัง ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านโอษธีศ 2

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: สุคนธสวัสดิ์

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 429 คน

ประชากรหญิง: 479 คน

ประชากรรวม: 908 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 210 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button