ชุมชนหมู่บ้านโกสุมรวมใจ 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านโกสุมรวมใจ 3 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน  แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านโกสุมรวมใจ 3 มีประชากรชายจำนวน 411 คน และประชากรหญิงจำนวน 420 คน รวมเป็น 831 คน

ชุมชนหมู่บ้านโกสุมรวมใจ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 146 หลัง ชุมชนหมู่บ้านโกสุมรวมใจ 3 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านโกสุมรวมใจ 3

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: 

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 411 คน

ประชากรหญิง: 420 คน

ประชากรรวม: 831 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 146 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button