ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.แอนเน็กซ์ ถนน พหลโยธิน แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์ มีประชากรชายจำนวน 8,107 คน และประชากรหญิงจำนวน 11,893 คน รวมเป็น 20,000 คน

ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,500 หลัง ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์ มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.แอนเน็กซ์

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 8,107 คน

ประชากรหญิง: 11,893 คน

ประชากรรวม: 20,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button