ชุมชนหมู่บ้านแสนสุข

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านแสนสุข ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 103 (อุดมสุข 26) ถนน อุดมสุข แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านแสนสุข มีประชากรชายจำนวน 403 คน และประชากรหญิงจำนวน 433 คน รวมเป็น 836 คน

ชุมชนหมู่บ้านแสนสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 187 หลัง ชุมชนหมู่บ้านแสนสุข มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านแสนสุข

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: สุขุมวิท 103 (อุดมสุข 26)

ถนน: อุดมสุข

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 403 คน

ประชากรหญิง: 433 คน

ประชากรรวม: 836 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 187 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button