ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน นวลจันทร์ แขวง บางบอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา มีประชากรชายจำนวน 179 คน และประชากรหญิงจำนวน 218 คน รวมเป็น 397 คน

ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 126 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: นวลจันทร์

แขวง: บางบอน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 179 คน

ประชากรหญิง: 218 คน

ประชากรรวม: 397 คน

จำนวนครัวเรือน: 126 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button