ชุมชนหมู่บ้านเสรี

Share

ชุมชนหมู่บ้านเสรี ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเสรี มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 215 คน รวมเป็น 420 คน

ชุมชนหมู่บ้านเสรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเสรี มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเสรี

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยลาดพร้าว 101

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 215 คน

ประชากรรวม: 420 คน

จำนวนครัวเรือน: 164 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share