ชุมชนหมู่บ้านเสริมศิริ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเสริมศิริ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 126/63 หมู่ 12 ถนน นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเสริมศิริ มีประชากรชายจำนวน 154 คน และประชากรหญิงจำนวน 175 คน รวมเป็น 329 คน

ชุมชนหมู่บ้านเสริมศิริ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 183 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 183 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเสริมศิริ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเสริมศิริ

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: 126/63 หมู่ 12

ถนน: นวลจันทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 154 คน

ประชากรหญิง: 175 คน

ประชากรรวม: 329 คน

จำนวนครัวเรือน: 183 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 183 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button