ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 23/344 หมู่ 13 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร มีประชากรชายจำนวน 402 คน และประชากรหญิงจำนวน 398 คน รวมเป็น 800 คน

ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 344 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 344 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเสริมมิตร

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: 23/344 หมู่ 13

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 402 คน

ประชากรหญิง: 398 คน

ประชากรรวม: 800 คน

จำนวนครัวเรือน: 344 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 344 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button