ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.เศรษฐกิจ 22 ถนน หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข มีประชากรชายจำนวน 662 คน และประชากรหญิงจำนวน 740 คน รวมเป็น 1,402 คน

ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 572 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.เศรษฐกิจ 22

ถนน: หมู่บ้านเศรษฐกิจ

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 662 คน

ประชากรหญิง: 740 คน

ประชากรรวม: 1,402 คน

จำนวนครัวเรือน: 572 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button