ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 4

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 4 ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.เศรษฐกิจ 4 ถนน ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 4 มีประชากรชายจำนวน 70 คน และประชากรหญิงจำนวน 72 คน รวมเป็น 142 คน

ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 36 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 4 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 4

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.เศรษฐกิจ 4

ถนน: ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 70 คน

ประชากรหญิง: 72 คน

ประชากรรวม: 142 คน

จำนวนครัวเรือน: 45 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 36 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button