ชุมชนหมู่บ้านเวียงเทพ 9

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเวียงเทพ 9 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.4 ถนน -0 แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเวียงเทพ 9 มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 333 คน รวมเป็น 633 คน

ชุมชนหมู่บ้านเวียงเทพ 9 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 285 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 249 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเวียงเทพ 9 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเวียงเทพ 9

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.4

ถนน: -0

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 333 คน

ประชากรรวม: 633 คน

จำนวนครัวเรือน: 285 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 249 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button