ชุมชนหมู่บ้านเลียบวารี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเลียบวารี ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน เลียบวารี แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเลียบวารี มีประชากรชายจำนวน 153 คน และประชากรหญิงจำนวน 117 คน รวมเป็น 270 คน

ชุมชนหมู่บ้านเลียบวารี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเลียบวารี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเลียบวารี

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: เลียบวารี

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 153 คน

ประชากรหญิง: 117 คน

ประชากรรวม: 270 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button