ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ. พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล มีประชากรชายจำนวน 211 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 431 คน

ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 122 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 293 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ. พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 211 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 431 คน

จำนวนครัวเรือน: 122 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 293 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button