ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน นาคนิวเส แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 มีประชากรชายจำนวน 588 คน และประชากรหญิงจำนวน 642 คน รวมเป็น 1,230 คน

ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 333 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 294 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: นาคนิวเส

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 588 คน

ประชากรหญิง: 642 คน

ประชากรรวม: 1,230 คน

จำนวนครัวเรือน: 333 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 294 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button