ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ มีประชากรชายจำนวน 160 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 160 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button