ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน โชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3 มีประชากรชายจำนวน 161 คน และประชากรหญิงจำนวน 181 คน รวมเป็น 342 คน

ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 3

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: โชคชัย 4

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 161 คน

ประชากรหญิง: 181 คน

ประชากรรวม: 342 คน

จำนวนครัวเรือน: 104 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button