ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 2 ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนน สุขาภิบาล – ลาดปลาเค้า แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 2 มีประชากรชายจำนวน 158 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 314 คน

ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 103 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง 2

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10

ถนน: สุขาภิบาล – ลาดปลาเค้า

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 158 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 314 คน

จำนวนครัวเรือน: 103 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button