ชุมชนหมู่บ้านเรวัตินิเวศน์ 2

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเรวัตินิเวศน์ 2 ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาซาล ถนน สุขุมวิท 105 แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเรวัตินิเวศน์ 2 มีประชากรชายจำนวน 630 คน และประชากรหญิงจำนวน 490 คน รวมเป็น 1,120 คน

ชุมชนหมู่บ้านเรวัตินิเวศน์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 176 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเรวัตินิเวศน์ 2 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเรวัตินิเวศน์ 2

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาซาล

ถนน: สุขุมวิท 105

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 630 คน

ประชากรหญิง: 490 คน

ประชากรรวม: 1,120 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 176 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button