ชุมชนหมู่บ้านเย็นจิตร์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเย็นจิตร์ ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ทนุรัตน์ ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเย็นจิตร์ มีประชากรชายจำนวน 372 คน และประชากรหญิงจำนวน 456 คน รวมเป็น 828 คน

ชุมชนหมู่บ้านเย็นจิตร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 207 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 134 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเย็นจิตร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเย็นจิตร์

เขต: สาทร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ทนุรัตน์

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 372 คน

ประชากรหญิง: 456 คน

ประชากรรวม: 828 คน

จำนวนครัวเรือน: 207 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 134 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button