ชุมชนหมู่บ้านเมืองทอง 2/3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเมืองทอง 2/3 ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พัฒนาการ 53 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเมืองทอง 2/3 มีประชากรชายจำนวน 2,831 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,901 คน รวมเป็น 5,732 คน

ชุมชนหมู่บ้านเมืองทอง 2/3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 892 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 412 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเมืองทอง 2/3 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเมืองทอง 2/3

เขต: สวนหลวง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พัฒนาการ 53

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 2,831 คน

ประชากรหญิง: 2,901 คน

ประชากรรวม: 5,732 คน

จำนวนครัวเรือน: 892 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 412 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button