ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิพ

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิพ ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิพ มีประชากรชายจำนวน 1,227 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,198 คน รวมเป็น 2,425 คน

ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิพ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 485 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 510 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิพ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิพ

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,227 คน

ประชากรหญิง: 1,198 คน

ประชากรรวม: 2,425 คน

จำนวนครัวเรือน: 485 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 510 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button