ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน ลาดพร้าว 71 แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน มีประชากรชายจำนวน 154 คน และประชากรหญิงจำนวน 173 คน รวมเป็น 327 คน

ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน มีกรรมการชุมชน 4 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มพูน

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: ลาดพร้าว 71

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 154 คน

ประชากรหญิง: 173 คน

ประชากรรวม: 327 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 4 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button