ชุมชนหมู่บ้านเพชรหทัย

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเพชรหทัย ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 รามอินทรา 8 ถนน รามอินทรา แขวง จรเข้บัว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเพชรหทัย มีประชากรชายจำนวน 86 คน และประชากรหญิงจำนวน 86 คน รวมเป็น 172 คน

ชุมชนหมู่บ้านเพชรหทัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเพชรหทัย มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเพชรหทัย

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 รามอินทรา 8

ถนน: รามอินทรา

แขวง: จรเข้บัว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 86 คน

ประชากรหญิง: 86 คน

ประชากรรวม: 172 คน

จำนวนครัวเรือน: 61 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button