ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม 3

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม 3 ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม 3 มีประชากรชายจำนวน 596 คน และประชากรหญิงจำนวน 627 คน รวมเป็น 1,223 คน

ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 922 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 322 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม 3 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม 3

เขต: บางแค

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 596 คน

ประชากรหญิง: 627 คน

ประชากรรวม: 1,223 คน

จำนวนครัวเรือน: 922 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 322 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button