ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเปรมฤทัย ซอยสุขุมวิท 50 ถนน – แขวง พระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีประชากรชายจำนวน 218 คน และประชากรหญิงจำนวน 214 คน รวมเป็น 432 คน

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 109 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย

เขต: คลองเตย

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านเปรมฤทัย ซอยสุขุมวิท 50

ถนน: –

แขวง: พระโขนง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 218 คน

ประชากรหญิง: 214 คน

ประชากรรวม: 432 คน

จำนวนครัวเรือน: 109 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button