ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 ซ.รามอินทรา 46 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1 มีประชากรชายจำนวน 368 คน และประชากรหญิงจำนวน 382 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 156 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 14 ซ.รามอินทรา 46

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 368 คน

ประชากรหญิง: 382 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 156 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button