ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเทพนครนิเวศน์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button