ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพยนิเวศน์

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพยนิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.สายไหม ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพยนิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 364 คน และประชากรหญิงจำนวน 445 คน รวมเป็น 809 คน

ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพยนิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 809 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพยนิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพยนิเวศน์

เขต: สายไหม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.สายไหม

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 364 คน

ประชากรหญิง: 445 คน

ประชากรรวม: 809 คน

จำนวนครัวเรือน: 809 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button