ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ แยก ซ.101 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี มีประชากรชายจำนวน 322 คน และประชากรหญิงจำนวน 348 คน รวมเป็น 670 คน

ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี

เขต: บางกะปิ

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: แยก ซ.101

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 322 คน

ประชากรหญิง: 348 คน

ประชากรรวม: 670 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button