ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11

Share Button

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11 ซอยวัดคู้บอน ถนน – แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11 มีประชากรชายจำนวน 154 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 310 คน

ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 144 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 144 หลัง ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11

เขต: คันนายาว

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 11 ซอยวัดคู้บอน

ถนน: –

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 154 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 310 คน

จำนวนครัวเรือน: 144 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 144 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button